44 RAJD HDK PCK CZERWONA RÓŻA


44 RAJD HDK PCK ,,CZERWONA
RÓŻA”
REGULAMIN 44 OGÓLNOPOLSKIEGO
RAJDU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA im.
Kazimierza Nowaka ,, CZERWONA RÓŻA” –
PODDĄBIE 2020.
CELE RAJDU:
– promocja idei Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego
Czerwonego Krzyża,
– integracja środowiska honorowych dawców krwi,
– wymiana doświadczeń,
– propagowanie zdrowego stylu życia oraz wspólny wypoczynek,
– poznanie piękna i uroków ziemi Powiatu słupskiego.
ORGANIZATOR RAJDU:
Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża
im. Tadeusza Czaplińskiego przy Komendzie Miejskiej Policji w
Słupsku.
Kierownictwo Rajdu w składzie:
— Komandor Rajdu – Mieczysław Trocki
— Sędzia Główny Rajdu – Waldemar Andrzejczyk
— Sekretarz Rajdu – Barbara Kaletha-Zys
— Kwatermistrz Rajdu – Grażyna Jurgiel
— Sędzia Rajdu – Jan Kowalczyk
— Sędzia Rajdu – Grzegorz Betiuk
TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
44 Ogólnopolski Rajd odbędzie się w dniach od 09 – 14 czerwca (od
środy do niedzieli) 2020 r, w Ośrodku LAZUR. Adres : 76-270 PODDĄBIE
ul.Promenada Słońca 7.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Uczestnikami rajdu mogą być drużyny turystyczne zgłoszone przez kluby HDK
PCK oraz jednostki organizacyjne PCK z całej Polski. Drużyna składa się z 3
osób, w tym jedna kobieta. Każdy Klub (ew. rejon, okręg) może zgłosić tylko
jedną drużynę. Warunkiem udziału w Rajdzie jest przesłanie organizatorowi
karty zgłoszenia oraz potwierdzenie dokonania wpłaty wpisowego na adres
hdk.kmp.slupsk@autograf.pl. Niezależnie od ilości zgłoszonych drużyn , na
Rajd może przyjechać dowolna ilość osób z danego Klubu, pod warunkiem
zgłoszenia ich na karcie zgłoszenia i zapłacenia kosztów pobytu..
ZGŁOSZENIE DRUŻYNY:
Zgłoszenie drużyny turystycznej będzie możliwe od ukazania się niniejszego
regulaminu, jednak nie później niż do 31 marca 2020 r. lub do wyczerpania
ilości wolnych miejsc. W przypadku wolnych miejsc termin zgłaszania drużyn
może być wydłużony, ale wyłącznie po uprzedniej informacji zwrotnej od
organizatora, że są jeszcze wolne miejsca. Zgłoszenie drużyny należy wysyłać
wyłącznie na wypełnionych kartach zgłoszenia. Karty zgłoszenia wraz z
dowodem wpłaty (kserokopia) należy przesyłać na adres e-mail:
hdk.kmp.slupsk@autograf.pl z dopiskiem 44 Rajd Czerwona Róża, w
nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2020 r. Zgłoszenia i rezerwacje bez
potwierdzenia wpłat są nieważne. Karty i zgłoszenia z potwierdzoną wpłatą
można również przesyłać pocztą (priorytetem) z potwierdzeniem odbioru
na adres: Mieczysław Trocki 76-200 Słupsk ul. 3 Maja 74/33 z dopiskiem
RAJD „CZERWONA RÓŻA 2020”.
UWAGA 1:
Termin zgłoszenia wynika z umowy z Ośrodkiem LAZUR.
KOSZT UCZESTNICTWA:
Koszt uczestnictwa w Rajdzie ponoszą uczestnicy poprzez organizacje
zgłaszające np. Kluby HDK PCK, Rejonowe Rady HDK PCK, Okręgowe Rady
HDK PCK i Zarządy Oddziału Okręgowego i Rejonowego PCK oraz
indywidualnie. Koszt uczestnictwa ,, wpisowego’’ wynosi 470 zł (słownie:
czterysta siedemdziesiąt zł) od osoby dorosłej (wpisowe nie podlega
zwrotowi), dzieci do lat 3 pobyt darmowy (po przedstawieniu dokumentu
stwierdzającego wiek dziecka). Należności z tytułu uczestnictwa w rajdzie
(ilość uczestników x 470 zł ), należy wpłacać na konto Polskiego
Czerwonego Krzyża z dopiskiem „44 Rajd Czerwona Róża Poddąbie
2020”. Nr Rachunku Bankowego ; 71 1160 2202 0000 0002 4987 7540 GDN
OR SŁUPSK.
W RAMACH KOSZTU WPISOWEGO
ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
– zakwaterowanie na terenie Ośrodka LAZUR w Poddąbiu
www.lazurosrodki.pl w czterech budynkach murowanych
AFRODYTA,WENUS, ATENA, OLIMP, 3, 4,5 osobowych pokojach, dopłata
do pokoju jedno- dwu osobowego 30 zł za dobę, należy uzgodnić z
Mieczysławem Trockim– dane powyżej,
– dwa posiłki dziennie (śniadanie, obiadokolacja), licząc od obiadokolacji w
dniu 09.06.2020r. do śniadania w dniu 14.06.2020r.,
– wyróżnienia i nagrody dla zwycięzców w konkurencjach sprawnościowych,
konkursach, znaczek rajdowy, koszulka uczestnika radu, czapeczka,
identyfikator, upominki niespodzianki.
– wycieczki autokarowe (z potwierdzeniem udziału na karcie zgłoszenia),
– ognisko,
– odcisk okolicznościowej pieczątki Rajdu,
– konkurs wiedzy o regionie,
– konkurs wiedzy o PCK,
–konkurs wiedzy o HDK,,
– ocena kronik klubowych,
– konkurs hasło rajdowe (jedno hasło od każdej z drużyn),
–konkurs strażacki,
–konkurs Kręciąła z bramką,
–konkurs Przebierańców związany z tematyką morską,
–konkurs „Hasło Reklamujące Multiagencję CONDITOR Sp. Z o.o (jedno
hasło na jedną drużynę),
–konkursy niespodzianki,
– rejs statkiem pirackim po Bałtyku z Portu Ustka,
– zwiedzanie Bunkrów Bluchera w Ustce,
— pokaz tresury psów policyjnych,
–pokaz ratownictwa morskiego,
–koncert Szant, Morskich Opowieści i Piosenki biesiadnej w wykonaniu
Krzysztofa Piechota,
–spacer pasem nadmorskim i plażą,
–Chrzest Morski dla uczestników rajdu (chęć wzięcia udziału w chrzcie
potwierdzony na karcie zgłoszenia oraz podanie imienia jakie chce się
przyjąć),
–Pobór Krwi w Ambulansie RCK i K Słupsk,
OBOWIĄZKI ORGANIZACJI I KLUBÓW
ZGŁASZAJĄCYCH DRUŻYNĘ:
Na jednostce organizacyjnej, delegującej drużynę na Rajd, spoczywa
obowiązek:
– ubezpieczenie wszystkich uczestników drużyny od NNW (nieszczęśliwe
wypadki) na czas podróży i czas trwania rajdu,
– zgłoszenie liczby uczestników biorących udział w wycieczkach wyjazdowych.
(Jest to istotne dla oszacowania ilości wejściówek i autokarów. Liczbę
uczestników należy wpisać na karcie zgłoszenia),
– wyposażanie drużyn w apteczki turystyczne,
– przygotowanie drużyn do wzięcia udziału w konkurencjach sprawnościowych
i zabrania kijków na dodatkową konkurencję NORDIC WALKIN oraz do
udziału w konkursach wiedzy o regionie, konkursach wiedzy o PCK ,HDK,
– zapoznanie członków drużyn z regulaminem Ośrodka LAZUR w Poddąbiu
(pierwszego dnia po odprawie kierowników drużyn).
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW RAJDU:
– posiadanie dokumentu tożsamości,
– posiadanie stosownego ubioru zarówno do konkurencji sportowych jak
również wycieczek turystycznych,
– przestrzeganie regulaminów i zasad przebywania na terenie Ośrodka
LAZUR w Poddąbiu (uczestnicy zostaną z nim zapoznani po odprawie
kierowników drużyn pierwszego dnia Rajdu),
– znajomość Hymnu Polskiego Czerwonego Krzyża,
– punktualne stawianie się na posiłkach oraz na zbiórkach wycieczek,
– odbieranie posiłków wyłącznie na podstawie otrzymanych bonów
żywieniowych,
–Wszelkie szkody powstałe w mieniu obiektu, a spowodowane przez
uczestników pokrywane są bezpośrednio przez uczestnika po sporządzeniu
dwustronnego protokołu szkodowego, ustalającego przyczynę, rozmiar szkody
i jej wymiar finansowy oraz sposób jej rozliczenia.
Protokół winien być podpisany tak przez przedstawiciela Usługodawcy jak i
Usługobiorcy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody
powstałe z winy uczestników oraz za rzeczy pozostawione na terenie
Ośrodka LAZUR,
– w przypadku zagubienia klucza do zajmowanego pokoju uczestnik pokrywa
koszty jego dorobienia,
– wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi !!!
– każda drużyna i każdy zawodnik mogą zostać wykluczeni z udziału w
konkursach i zawodach w przypadkach:
1) dewastacji mienia publicznego, środowiska naturalnego, itp.,
2) niszczenia wyposażenia Ośrodka LAZUR,
3) spowodowania szkody, wypadku lub narażenia osób trzecich na
niebezpieczeństwo,
4) zachowania wbrew przyjętym zasadom moralno-obyczajowym,
5) nadużywania alkoholu lub stosowania środków psychotropowych (narkotyki,
dopalacze itp),
6) kontakt do organizatora Rajdu, do którego należy kierować wszystkie
zapytania oraz dokonywać rezerwacji:
– Mieczysław Trocki, tel. 512156889 e-mai:
hdk.kmp.slupsk@autograf.pl
-Waldemar Andrzejczyki tel. 506783055.
UWAGA 2:
–możliwość grillowania wyłącznie w miejscach wskazanych przez
organizatora,
UWAGA 3:
–Na terenie Ośrodka LAZUR obowiązuje cisza nocna od 22.00 do 6.00.
Powyższy Regulamin jest wzorowany na podobnych
Regulaminach poprzednich Rajdów.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy
wyłącznie do ORGANIZATORA RAJDU.
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN I
UZUPEŁNIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU!!! o czym będą
powiadomieni Członkowie Sejmiku Rajdu Czerwona Róża.
Organizatorzy

Komentarze są zamknięte.