Statut


STATUT

KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

PRZY URZĘDZIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

ZE ZMIANAMI Z DNIA 14.02.2015

ROZDZIAŁ I

Nazwa Klubu i jego siedziba

§1 Tworzy się i przyjmuje nazwę Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego

Krzyża przy Urzędzie Gminy Zławieś Wielka.

§2 Siedzibą Klubu jest Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7.

ROZDZIAŁ II

Zasady działania Klubu HDK PCK

§1 Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy Zławieś Wielka, zwany dalej

Klubem HDK, jest jednostką organizacyjną Zarządu Rejonowego PCK w Chełmży.

§2 Członkiem Klubu HDK może być każdy mieszkaniec powiatu toruńskiego spełniający

kryteria zawarte w Rozdziale IV.

§3 Klub prowadzi działalność na terenie powiatu toruńskiego.

ROZDZIAŁ III

Cele i zadania Klubu HDK

Podstawowym celem działania Klubu HDK jest:

§1 Propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym

podkreśleniem bezinteresowności daru krwi.

§2 Dążenie do zabezpieczenia krwi i jej składników dla potrzeb lecznictwa.

§3 Organizowanie honorowego krwiodawstwa na terenie objętym działaniem Klubu HDK.

§4 Wcielanie w życie zasad Honorowego Krwiodawstwa PCK

§5 Popularyzowanie zasad działania PCK wśród dzieci szkół podstawowych poprzez

organizowanie konkursów o tematyce czerwonokrzyskiej.

§6 Wspólnie z dyrekcjami szkół popularyzowanie krwiodawstwa wśród młodzieży.

§7 Nawiązywanie kontaktów z innymi Klubami w ramach integracji środowisk

Honorowych Dawców Krwi.

Do podstawowych zadań Klubu HDK należą:

§1 Systematyczne organizowanie zbiorowego i indywidualnego honorowego oddawania krwi

we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

§2 Organizowanie doraźnych akcji honorowego krwiodawstwa w przypadkach nagłej potrzeby.

§3 Udzielanie pomocy organizacyjnej podczas pobierania krwi przez ekipy wyjazdowe

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

§4 Otaczanie należytą troską i opieką członków Klubu HDK oraz udzielanie im pomocy

w trudnych sytuacjach życiowych.

§5 Organizowanie uroczystości wręczania odznak, odznaczeń i wyróżnień

członkom klubu (z zachowaniem wymogów obowiązujących dla każdego z odznaczeń).

§6 Organizowanie otwartych imprez kulturalno-oświatowych i turystyczno sportowych

dla członków klubu i ich rodzin oraz sympatyków ruchu czerwonokrzyskiego.

§7 Udział w realizacji innych zadań statutowych PCK.

ROZDZIAŁ IV

Członkostwo w Klubie HDK

§1 Członkiem zwyczajnym Klubu HDK może zostać każdy honorowy dawca krwi, który:

- wyraził wolę wstąpienia do Klubu i został przyjęty przez Zarząd Klubu,

- zobowiązał się do honorowego oddawania krwi lub jej składników co najmniej raz w roku

kalendarzowym,

- ze względu na stan zdrowia nie może nadal oddawać krwi lecz aktywnie uczestniczy w

pracach Klubu HDK,

- nie należy do innego Klubu HDK każda osoba nie oddająca krwi lecz wspierająca działalność

klubu

§2 Przynależność do Klubu HDK ustaje w przypadku dobrowolnego wystąpienia z klubu lub

przejścia do innego klubu HDK.

§3 Członek Klubu HDK może być wykluczony z klubu z jednego z następujących powodów:

- nie uczestniczenia w realizacji zadań klubu,

- nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał organów PCK,

- działania na szkodę organizacji,

- nie opłacania składek członkowskich przez więcej niż 12 m-cy

- pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.

§4 Członek Klubu HDK ma prawo:

- wybierać i być wybieranym do władz Klubu,

- uczestniczyć w określaniu programów działania Klubu i ich realizacji,

- nosić odznaki organizacyjne,

- korzystać z przysługujących uprawnień wynikających ze Statutu PCK, Regulaminu Klubu

Honorowych Dawców Krwi PCK, Uchwały Programowej Klubu oraz innych przepisów

§6 Członek Klubu HDK ma obowiązek:

- przestrzegać postanowień Statutu PCK, Regulaminu Klubu Honorowych Dawców Krwi

PCK, Uchwały Programowej Klubu,

- stosować się do uchwał organów PCK,

- opłacać składki członkowskie, prezentować postawę zgodną z normami moralnymi,

zwyczajowymi i prawnymi,

- realizować uchwały zarządu Klubu HDK, a w szczególności honorowo oddawać krew,

- przestrzegać i propagować ogólne zasady higieny zdrowotnej.

ROZDZIAŁ V

Władze Klubu HDK

§1 Władzami Klubu HDK są:

  • zebranie członków Klubu HDK, które zarząd ma obowiązek zwołać przynajmniej jeden raz w ciągu roku,

  • zarząd Klubu HDK

  • Komisja Rewizyjna Klubu, która jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Rady Klubu.

§2 Zebranie członków Klubu HDK:

- po rozpatrzeniu sprawozdania za okres kadencji podejmuje decyzję o udzieleniu absolutorium

Zarządowi Klubu HDK,

- uchwala program działania Klubu,

- wybiera prezesa i czterech pozostałych członków zarządu Klubu

- wybiera przedstawicieli na konferencję rejonową PCK.

- wybiera delegatów na Zjazd Rejonowy PCK

§3 Zarząd Klubu HDK wybiera ze swojego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

1. Członkiem Zarządu Klubu może być:

a) Osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

b) Członkowie Zarządu Klubu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej Klubu

c) Członkowie Zarządu Klubu nie mogą być w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

§4 Kadencja Zarządu Klubu HDK trwa od 2 do 4 lat.

§5 Zarząd Klubu HDK:

- wykonuje uchwały zebrania członków Klubu, uchwały organów PCK wyższego stopnia oraz

kieruje Klubem,

- reprezentuje członków Klubu wobec władz organizacyjnych, administracyjnych,

samorządowych i społecznych,

- współpracuje z Dyrekcją Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w

Bydgoszczy

- zwołuje zebrania członków Klubu,

- odbywa posiedzenia wg potrzeb, nie rzadziej niż 6 razy w roku, i co najmniej raz na dwa

miesiące.

- może podejmować decyzje o wykluczeniu z Klubu,

- podejmuje swoje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy

członków zarządu,

- prowadzi ewidencję członków Klubu (kartotekę), książki protokołów i uchwał oraz

dokumentację gospodarki materiałami i funduszami Klubu,

- przedstawia kandydatów do odznaczeń i wyróżnień – w ramach trybu i zasad obowiązujących

w PCK,

- może powoływać zespoły i komisje problemowe w zależności od potrzeb.

§6 Zarząd Klubu HDK może wystąpić do Zarządu Rejonowego z wnioskiem o zwolnienie

członka Klubu z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

§7 Jeżeli Zarząd Klubu HDK nie wykonuje statutowych obowiązków, może być zwołane

nadzwyczajne zebranie na pisemny wniosek 1/2 liczby członków Klubu, komisji rewizyjnej

lub na wniosek właściwego zarządu PCK.

§8 Pracą zarządu kieruje prezes, który:

- zwołuje zebrania i przewodniczy obradom,

- inicjuje i kieruje całością pracy zarządu Klubu HDK,

- podejmuje decyzje w imieniu zarządu Klubu między jego posiedzeniami w zakresie

określonym przez ten zarząd,

- reprezentuje Klub HDK na zewnątrz.

§9 Członek zarządu lub cały Zarząd Klubu może być zawieszony w czynnościach wg zasad

uchwalonych przez Krajową Radę Reprezentantów.

§10 KOMISJA REWIZYJNA KLUBU

1) Komisja Rewizyjna Klubu, składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Klubu, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

2) Członkowie Komisji Rewizyjnej Klubu nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.

3) Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem kontroli i nadzoru odrębnej od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu nadzoru:


a) nie mogą być członkami Rady Klubu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.


b) nie mogą byś skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4) Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Klubu należy:
    a) kontrola działalności Rady Klubu pod względem prawidłowości i zgodności
        z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz nadrzędnych;
    b) współpraca Z Główną Komisją Rewizyjną i Komisją Rewizyjną Okręgu;
    c) przedstawianie Radzie Klubu uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych
        dotyczących działalności statutowej i finansowej;
    d) zgłaszanie Radzie Okręgu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Rady
        Klubu sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz
        nadrzędnych;
    e) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Klubu sprawozdań ze swojej
        działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia
        absolutorium Radzie Klubu.
    f) zawieranie umów z członkami Rady Klubu.

ROZDZIAŁ VI

Inne postanowienia

§1 Klub HDK posługuje się podłużną pieczątką o następującej treści:

(znak PCK)

Polski Czerwony Krzyż

Klub Honorowych Dawców Krwi

przy Urzędzie Gminy Zławieś Wielka

87-134 Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7

§2 Członkowie władz Klubu mają prawo używać pieczątek imiennych zatwierdzonych

przez Zarząd Rejonowy PCK.

§3 Klub HDK może , na zasadach określonych przez Krajową Radę Honorowego Krwiodawstwa,

ustanowić swego patrona , sztandar oraz na zasadach określonych przez Okręgową Radę

Honorowego Krwiodawstwa własną odznakę klubową.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§1 Uchwała Programowa Statut Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy

Zławieś Wielka wchodzi w życie z chwilą przyjęcia jej przez Zebranie Członków Klubu.

Uchwalono w dniu 14 Luty 2015

Obecnych ……… osób

Za przyjęciem uchwały głosowało ……….. osób

Za odrzuceniem uchwały głosowało …………osób

Wstrzymało się od głosu …………osób

Przewodniczący obrad

                                                                                       Andrzej Rakowski

Uczestniczący w obradach przedstawiciel Zarządu Rejonowego PCK w Chełmży

  Alicja Jabłońska