XLIII RAJD HDK PCK ,,CZERWONA RÓŻA”


REGULAMIN 43 OGÓLNOPOLSKIEGO RAJDU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA im. Kazimierza Nowaka ,, CZERWONA RÓŻA” – MIKOŁAJKI’2019
CELE RAJDU:
– promocja idei honorowego krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża,
– integracja środowiska honorowych krwiodawców,
– wymiana doświadczeń,
– propagowanie zdrowego stylu życia oraz wspólny wypoczynek,
– poznanie piękna i uroków ziemi Mazurskiej..
ORGANIZATOR RAJDU:
Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża ,,BASIA ’’przy KWK ,,MYSŁOWICE-WESOŁA w Mysłowicach.
TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
43 Ogólnopolski Rajd odbędzie się w dniach od 12 – 16 czerwca (od środy do niedzieli) 2019 r, w Ośrodku Wypoczynkowym WAGABUNDA w MIKOŁAJKACH ul. Leśna 2.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Uczestnikami rajdu mogą być drużyny turystyczne zgłoszone przez kluby HDK PCK oraz jednostki organizacyjne PCK z całej Polski. Drużyna składa się z 4 osób, w tym jedna kobieta. Każdy Klub (ew. rejon, okręg) może zgłosić tylko jedną drużynę. Warunkiem udziału w Rajdzie jest przesłanie organizatorowi karty zgłoszenia oraz potwierdzenie dokonania wpłaty wpisowego na adres pckmyslowice@poczta.onet.pl. Niezależnie od ilości zgłoszonych drużyn , na Rajd może przyjechać dowolna ilość osób z danego Klubu, pod warunkiem zgłoszenia ich na karcie zgłoszenia i zapłacenia kosztów pobytu. Dzieci do lat 2 (dwa lata) przyjeżdżają gratis.
Dzieci od 3- 12 lat 300zł.
ZGŁOSZENIE DRUŻYNY:
Zgłoszenie drużyny turystycznej będzie możliwe od ukazania się niniejszego regulaminu, jednak nie później niż do 30 kwietnia 2019 r. lub do wyczerpania ilości wolnych miejsc. W przypadku wolnych miejsc termin zgłaszania drużyn może być wydłużony, ale wyłącznie po uprzedniej informacji zwrotnej od organizatora , że są jeszcze wolne miejsca. Zgłoszenie drużyny należy wysyłać wyłącznie na wypełnionych kartach zgłoszenia. Karty zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty (kserokopia) należy przesyłać na adres e-mail: pckmyslowice@poczta.onet.pl z dopiskiem 43 Rajd Czerwona Róża, w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2019 r. Zgłoszenia i rezerwacje bez potwierdzenia wpłat są nieważne. Karty i zgłoszenia z potwierdzoną wpłatą można przesyłać pocztą (priorytetem) na adres: Klub HDK-PCK 41-400Mysłowice ul. Kopalniana 5 na kopercie RAJD „CZERWONA RÓŻA’2019”.

UWAGA: taki termin zgłoszenia wynika z umowy z OW WAGABUNDA
UWAGA 2: informujemy, iż Rajd odbędzie się wyłącznie w przypadku kiedy weźmie w nim udział minimum 150 osób (zamówionych 250 miejsc noclegowych)
KOSZT UCZESTNICTWA:
Koszt uczestnictwa w Rajdzie ponoszą uczestnicy poprzez organizacje zgłaszające np. Kluby HDK PCK, Rejonowe Rady HDK PCK, OR PCK i inne. Koszt uczestnictwa ,, wpisowego’’ wynosi 370 zł (trzysta siedemdziesiąt zł)od osoby(wpisowe nie podlega zwrotowi).  Należności z tytułu uczestnictwa w rajdzie (ilość uczestników x 370 zł ), należy wpłacać na konto Ośrodka Wagabunda z dopiskiem „43 Rajd Czerwona Róża”. Nr Rachunku Bankowego ; BS MIKOŁAJKI 61 9350 0001 0006 7159 2058 0001
W RAMACH KOSZTU WPISOWEGO ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
– zakwaterowanie na terenie Ośrodka Wypoczynkowego WAGABUNDA w MIKOŁAJKACH w domkach campingowych 2, 3, 4,5 osobowych domki należy uzgodnić z CZESŁAWEM CHRZANOWSKIM – dane poniżej),
– dwa posiłki dziennie (śniadanie, obiadokolacja), licząc od obiadokolacji w dniu 12.06.2019r. do śniadania w dniu 16.06.2019r.,
– wyróżnienia i nagrody dla zwycięzców w konkurencjach sprawnościowych, konkursach, znaczek rajdowy.
– wycieczki (w tym autokarowe) oraz wstęp do atrakcji każdy z uczestników ma możliwość wzięcia udziału w każdej wycieczce harmonogram wycieczek zostanie podany przez organizatora turystycznych przewidzianych programem,
– ognisko,
– odcisk okolicznościowej pieczątki Rajdu.
– konkurs wiedzy o regionie
– konkurs wiedzy PCK – HDK
– ocena kronik klubowych
– hasło rajdowe z każdej drużyny
-wycieczka wieczorna fakultatywna – Gałkowo (koszt 100zł)
– spływ kajakowy( koszt 50zł)
OBOWIĄZKI ORGANIZACJI KLUBÓW ZGŁASZAJĄCYCH DRUŻYNĘ:
Na jednostce organizacyjnej, delegującej drużynę na Rajd, spoczywa obowiązek:
– ubezpieczenie wszystkich uczestników drużyny od NNW (nieszczęśliwe wypadki) na czas podróży i czas trwania rajdu,
– zgłoszenie liczby uczestników biorących udział w wycieczkach wyjazdowych. Jest to istotne dla oszacowania ilości wejściówek i autokarów. Liczbę uczestników należy wpisać na karcie zgłoszenia.
– wyposażanie drużyn w apteczki turystyczne,
– przygotowanie drużyn do wzięcia udziału w konkurencjach sprawnościowych oraz do udziału w konkursach wiedzy o regionie, konkursach wiedzy o PCK HDK,
– zapoznanie członków drużyn z regulaminem Ośrodka Wypoczynkowego WAGABUNDA w MIKOŁAJKACH (pierwszego dnia po odprawie kierowników drużyn).

9.OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW RAJDU:
– posiadanie dokumentu tożsamości,
– posiadanie stosownego ubioru zarówno do konkurencji sportowych jak również wycieczek turystycznych,
– przestrzeganie regulaminów i zasad przebywania na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Wagabunda w Mikołajkach (uczestnicy zostaną z nim zapoznani po odprawie kierowników drużyn pierwszego dnia Rajdu),
– znajomość Hymnu Polskiego Czerwonego Krzyża,
– punktualne stawianie się na posiłkach oraz na zbiórkach wycieczek,
– odbieranie posiłków wyłącznie na podstawie otrzymanych bonów żywieniowych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe z winy uczestników oraz za rzeczy pozostawione na terenie Ośrodka,
– w przypadku zagubienia klucza do zajmowanego pokoju uczestnik pokrywa koszty jego dorobienia,
– wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi !!!
– każda drużyna i każdy zawodnik mogą zostać wykluczeni z udziału w konkursach i zawodach w przypadkach:
1) dewastacji mienia publicznego, środowiska naturalnego,
2) niszczenia wyposażenia Ośrodka,
3) spowodowania szkody, wypadku lub narażenia osób trzecich na niebezpieczeństwo,
4) zachowania wbrew przyjętym zasadom moralno-obyczajowym,
5) nadużywania alkoholu lub stosowania środków psychotropowych (narkotyki, dopalacze itp),
6) kontakt do organizatora Rajdu, do którego należy kierować wszystkie zapytania oraz dokonywać rezerwacji:
– Czesław Chrzanowski, tel. 506902386 e-mail;pckmyslowice@poczta.onet.pl
-Waldemar Szymański Tel.607185872
UWAGA: możliwość grillowania wyłącznie w miejscach wskazanych przez organizatora.
Powyższy Regulamin jest wzorowany na podobnych Regulaminach poprzednich Rajdów.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do ORGANIZATORA RAJDU.
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN I UZUPEŁNIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU!!!

Komentarze są zamknięte.